ධර්මවිජය සඟරා

Darmavijaya-magazine

ලෝරීම් ඉප්සම් යනු සරලව මුද්‍රණ හා අකුරු ඇමිනුම් කර්මාන්තයේ උදාහරණ අකුරු පෙළ වෙයි. 1500 ගණන්වල සිට මේ දක්වා ලෝරම් ඉප්සම් කර්මාන්තයේ සම්මත අකුරු පෙළ ලෙස භාවිතා වන්නට පටන් ගත්තේ නාඳුනන මුද්රණ ශිල්පියෙකු යම් අකපුරු මිශ්‍රණයක් රැගෙන ඒවායෙන් අකුරු ආදර්ශ පොතක් සෑදීමට ගත් පසුවය . එය ශතවර්ශ පහක් පමණ නොවී පැමිණ ඉලෙක්ට්‍රොනික යුගයටද පිවිසුණි .

Darmavijaya-magazine

ලෝරීම් ඉප්සම් යනු සරලව මුද්‍රණ හා අකුරු ඇමිනුම් කර්මාන්තයේ උදාහරණ අකුරු පෙළ වෙයි. 1500 ගණන්වල සිට මේ දක්වා ලෝරම් ඉප්සම් කර්මාන්තයේ සම්මත අකුරු පෙළ ලෙස භාවිතා වන්නට පටන් ගත්තේ නාඳුනන මුද්රණ ශිල්පියෙකු යම් අකපුරු මිශ්‍රණයක් රැගෙන ඒවායෙන් අකුරු ආදර්ශ පොතක් සෑදීමට ගත් පසුවය . එය ශතවර්ශ පහක් පමණ නොවී පැමිණ ඉලෙක්ට්‍රොනික යුගයටද පිවිසුණි .